Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti Tako Foods s r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 06654860, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 286345 (dále jen „TAKO FOODS“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje TAKO FOODS zpracovává. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů v TAKO FOODS

Proč TAKO FOODS zpracovává osobní údaje?

Provozujeme webové stránky www.takofoods.cz (dále jen eTF). Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro účely vytvoření objednávky zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vámi objednaných služeb nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při využití konkrétní služby vědět.

Zpracovávané osobní údaje

Vytvoření objednávky

 1. a) jméno
  b) příjmení
  c) poštovní adresa
  d) e-mailová adresa
  e) telefonní číslo
  f) fakturační adresa (v případě žádosti o vystavení daňového dokladu)

Zasílání obchodních sdělení (registrace k newsletteru)

 1. a) e-mailová adresa

Soutěže s TAKO FOODS

Seznam požadovaných osobních údajů je vždy uveden v podmínkách každé soutěže. Nejčastěji ale dochází ke zpracování těchto osobních údajů:
a) jméno
b) příjmení
c) datum narození (věk)
d) e-mailová adresa

Návštěva webových stránek eTF

 1. a) IP adresa
  b) cookies

Komentáře

Když návštěvníci vloží komentáře na webu, shromáždí se data zobrazená ve formuláři s komentáři a také IP adresou návštěvníka a řetězec agentů prohlížečů, které pomohou detekovat spam.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete. Vyhrazujeme si právo nevyžádané osobní údaje zničit.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným dalším subjektem. V určitých případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli s orgány státní správy. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné povinnosti, je-li nám uložena.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v TAKO FOODS vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a TAKO FOODS, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem TAKO FOODS. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Obrátíte-li se na nás s dotazy, nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Cookies a další technologie sledování

Během návštěvy webových stránek eTF automaticky dostanete na váš počítač jeden (případně více) souborů cookie, které jsou využívány především pro zvýšení vašeho komfortu a optimální poskytování našich služeb. Více informací najdete zde

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme. Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat zasláním e-mailové zprávy na adresu officecz@takofoods.eu.

Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžete se na nás obrátit zde, a současně ale uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle TAKO FOODS. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to zasláním e-mailové zprávy na adresu officecz@takofoods.eu. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle TAKO FOODS. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.
Pokud se oprava Vašich osobních údajů týká vašeho účtu, můžete ji provést sami po přihlášení do osobního profilu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.
Oba výše uvedené případy lze realizovat pouze formou zaslání žádosti na e-mailovou adresu officecz@takofoods.eu