Obchodní podmínky

obchodní společnosti Tako Foods s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 06654860, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 286345, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.takofoods.cz.
Infolinka: +420 777 926 495 (Po - Pá: 10:00 - 16:00), emailový kontakt: orders@takofoods.eu,
korespondenční adresa: Tako Foods s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.
Manažer provozu: Tomáš Jalovec

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Tako Foods s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 06654860, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 286345 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.takofoods.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Kupující, který není Spotřebitel, je podnikatel (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující tímto bere na vědomí, že v případě, že na objednávce uvede své IČO, je považován za Podnikatele.

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provést objednání též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Mimo území České republiky jsou tyto náklady stanoveny individuálně.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo v právních předpisech uvedeno jinak, takto vzniklou smlouvu lze rušit nebo měnit pouze dohodou smluvních stran.

3.8. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu tím, že Kupujícímu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu tuto skutečnost oznámí.

3.9. Kupující se stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na Kupujícího přechází již jejím převzetím. Stejný následek přechodu nebezpečí škody nastane, nepřevezme-li Kupující věc, ačkoli mu Prodávající umožnil s ní nakládat.

3.10. Kupující má právo stornovat objednávku kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Objednávku Kupující stornuje telefonicky na infolince Prodávajícího +420 777 926 495, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese orders@takofoods.eu .

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 - Malešice;
 2. b) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně výdejen Zásilkovna;
 3. c) na dobírku hotově nebo platební kartou v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 4. d) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 356741002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
 5. e) bezhotovostně platební kartou přes platební bránu PayU.

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající, není-li na webovém rozhraní obchodu uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak, nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5, 4.7 a 4.10 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Výjimku tvoří zboží, které je pro zákazníka speciálně objednáváno tzv. „na objednávku“, u takových položek je záloha požadována obvykle v plné výši nákupu.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Při osobním odběru zákazník obdrží fakturu vytištěnou na místě.

4.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.11. V případě dodání zboží do Slovenské republiky Kupující hradí objednávku prostřednictvím zálohové faktury, která je mu zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.12. V případě, že Podnikatel se sídlem ve Slovenské republice má zájem o nákup zboží bez DPH, musí se jednat o Podnikatele s platným DIČ, uvedeným v rejstříku VIES. Podnikatel je v takovém případě povinen doložit Prodávajícímu podepsané čestné prohlášení o vývozu produktu do Slovenské republiky.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Nebyl-li dopravce určen výhradně Spotřebitelem, je zboží odevzdáno Spotřebiteli, až mu ho přepravce předá. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Prodávající odevzdá věc Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Podnikatele a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. V případě kupních smluv uzavřených s Podnikatelem nese vždy riziko a případné dodatečné náklady spojené se způsobem dopravy Podnikatel.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje Prodávající Kupujícímu řádně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Reklamace poškozeného zboží (např. při přepravě) se řídí reklamačními podmínkami přepravce, který zboží zákazníkovi doručil. Kupující dále v den převzetí zboží zkontroluje jeho kompletnost.

5.5. Při osobním převzetí Kupující zkontroluje úplnost zboží a nepoškozenost obalů. Veškeré případné nesrovnalosti je povinen nahlásit na místě.

5.6. Dle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující, který v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzal zboží, je povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu tím vznikla, tj. zejména skladné, poštovné a případné manipulační poplatky. V případě, že smluvní stranou je Podnikatel, náleží Prodávajícímu za takovéto porušení kupní smlouvy navíc smluvní pokuta ve výši 300 Kč. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.7. V případě dodání zboží do Slovenské republiky je cena dopravy vypočítána na základě konkrétní váhy zásilky a vzdálenosti dopravy. Cena dopravy je vyčíslena v zálohové faktuře, kterou Kupující obdrží v elektronické podobě na svou elektronickou adresu.

5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

6.1. Jakmile Prodávající připraví objednané zboží k osobnímu odběru, odešle Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky prostřednictvím elektronické pošty a/nebo SMS zprávy.

6.2. Prodávající bezplatně rezervuje zboží ve své provozovně pro Kupujícího po dobu 5 pracovních dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí.

6.3. Adresa provozovny Prodávajícího pro osobní odběry zboží je Tako Foods s.r.o., Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 - Malešice.

6.4. Kupující má právo smluvit s Prodávajícím bezplatné prodloužení doby rezervace zboží v provozovně Prodávajícího, a to maximálně na dobu 20 dnů. Smluvení prodloužení doby rezervace může Kupující provést telefonicky nebo emailem. V případě emailové žádosti Kupujícího je prodloužení doby považováno za smluvené emailovým nebo telefonickým potvrzením Prodávajícího.

6.5. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží nebylo Kupujícím odebráno do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, nebo ve smluveném prodlouženém termínu rezervace zboží.

6.6. Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné v přiměřené výši za každý započatý den uskladnění ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, a to v následujících případech:

6.6.1. Kupující nesmluví s Prodávajícím prodloužení doby rezervace zboží a neodebere rezervované zboží v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky

6.6.2 Kupující neodebere rezervované zboží v termínu do 7 pracovních dnů od skončení smluvené prodloužené doby rezervace zboží.

DODACÍ LHŮTA

7.1. Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklou dobou dodání je 1 až 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

7.2. V případě produktů na speciální objednávku je lhůta dodání zpravidla delší, Kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty předem informován.

7.3. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. V případě, že doba dodání je delší než 3 týdny od závazného potvrzení objednávky, nebyla-li delší dodací lhůta sjednána nebo není-li jinde v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, mají obě smluvní strany právo od kupní smlouvy odstoupit.

VÝPRODEJ

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo nabízet v rámci výprodeje zboží nové, použité i poškozené.

8.2. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží souhrnné informace o vadách výprodejového zboží. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající Kupujícímu za tyto neuvedené vady zboží. Práva z odpovědnosti Prodávajícího za neuvedené vady použitého zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím.

8.3. Má-li zboží nabízené ve výprodeji vadu, za kterou odpovídá Prodávající, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.4. V případě výprodeje použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době při převzetí Kupujícím.

8.5. U zboží prodávaného za výprodejovou cenu se záruční podmínky nevztahují na vady, pro které je zboží ve výprodeji nabízeno.

8.6. Odpovědnost za vady nového zboží, zařazeného do výprodeje, je upravena dále v obchodních podmínkách.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího orders@takofoods.eu.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácení zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.4. Prodávající doporučuje, aby Spotřebitel vrátil zboží ve stavu, ve kterém je převzal, tj. úplné, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, je-li to možné v originálním obalu. Nárok na úhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

9.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

9.7. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se nevztahuje na Podnikatele. Bude-li přesto Prodávajícím umožněno Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve čtrnácti (14) dnech, pak Podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota věci.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
 4. d) nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 5. e) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 6. f) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak, je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady u spotřebního zboží po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li však na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačené na obalu zboží. Ustanovení tohoto článku se netýká:

 1. a) zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 3. c) u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem; nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Podnikatel oprávněn uplatnit právo z vady po dobu šesti (6) měsíců od převzetí. Záruční podmínky pro Podnikatele jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.

10.5. Je-li Kupujícím veřejně prospěšná právnická osoba, může být s Prodávajícím dohodnuta lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců.

10.6. Není-li uvedeno výslovně v kupní smlouvě jinak, záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

10.7. Není-li uvedeno výslovně v kupní smlouvě jinak, prodávané zboží není určeno k využití v rámci podnikatelské či komerční činnosti a není na něj ze strany Prodávajícího v případě takového využití poskytována žádná záruka.

10.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.9. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se zejména na případy poškození zboží, nesprávného používání zboží, prokazatelně nedovolené zásahy do přístroje, elektrického přepětí, užívání zboží v rozporu s návodem, pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu, vady způsobené neodbornou instalací a obsluhou, na zboží po uplynutí jeho životnosti či opotřebení v důsledku používání. Právo z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

10.10. Podle charakteru vady má Kupující při jejím uplatnění právo:

10.10.1. jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Není-li výše uvedený postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
10.10.2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
10.10.3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy;
10.10.4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

10.11. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.12. Dokladem o záruce je u každého zakoupeného zboží faktura obsahující údaje pro uplatnění záruky. Je-li to potřebné a/nebo požádá-li o to Kupující, může Prodávající vystavit ke zboží záruční list. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě uvede rozsah záruky, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listě Prodávající zároveň uvede, že další práva Kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

11.1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při dostatečné péči zjistit.

11.2. Kupující je povinen doložit, že zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, a to nejlépe originálem dokladu o zakoupení zboží nebo vyplněným záručním listem.

11.3. Kupující je povinen Prodávajícímu, popř. autorizovanému servisu, poskytnout veškerou součinnost k ověření existence vady a jejímu odstranění. Kupující je dále povinen předat zboží k reklamaci čisté, v souladu s hygienickými předpisy, včetně všech součástí a příslušenství.

11.4. Uplatnění práva z vadného plnění, provedení opravy a dobu jejího trvání potvrdí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím reklamačního protokolu. Reklamační protokol Kupující obdrží:

11.4.1. v případě osobního doručení zboží do provozovny nebo skladu Prodávajícího: ihned v tištěné podobě,
11.4.2. v případě doručení zboží přepravcem do provozovny Prodávajícího: do 1 pracovního dne v elektronické podobě, zaslané na adresu elektronické pošty Kupujícího.

11.5. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající při převzetí zboží k reklamaci neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat a informací Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamaci.

11.6. V případě reklamace má Kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (zejména dopravné v nutné výši), je-li toto právo na náhradu uplatněno do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout.

11.7. O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty a/nebo SMS zprávy a/nebo telefonicky.

11.8. Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné v přiměřené výši za každý započatý den uskladnění v případě, že Kupující nevyzvedne reklamované zboží v termínu do 60 dnů od data podání reklamace.

11.9. Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta mezi Prodávajícím a Kupujícím lhůta delší než 30 dní, účtuje Prodávající uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.

11.10. Nevyzvedne-li si Kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je Prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná-li se o věc větší hodnoty a zná-li Prodávající adresu Kupujícího, je Prodávající povinen Kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí Prodávající Kupujícímu na výzvu Kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou Prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá Kupující, jehož věc byla prodána.

11.11. S ohledem na ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se Prodávající a Spotřebitel dohodli na lhůtě pro vyřízení reklamace 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace v případě Podnikatelů je 90 kalendářních dní.

11.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2. Vyřizování případných stížností Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy orders@takofoods.eu. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

12.4. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr a je možné ji využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

12.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na jeho adresu elektronické pošty.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování je Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty je orders@takofoods.eu, telefon je +420 777 926 495.

16.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2020.